ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТИТЕ

 

 1. Предоставените от клиентите на Администратора (собственик на апартаменти на „Пирин сенс“ ООД) лични данни се обработват съгласно законодателството в областта на личните данни – Регламент 2016/679 на Съвета и на Европейския парламент, Закона за защита на личните данни и приложимото законодателство.
 2. От клиентите – физически лица, гости, бъдещи гости и лица, които извършват резервация в комплекс „Пирин Сенс“ ООД, администраторът събира следните лични данни: име, адрес, дата на раждане, телефон, e-mail адрес, пол, информация за дебитна или кредитна карта.
 3. Личните данни се събират със следните цели:

а. изпълнение на договора от страна на Администратора – осъществяване на резервации и настаняване, заплащане на дължими суми по извършени от Администратора услуги;

б. изпълнение на нормативни задължения по адресна регистрация на гостите;

 1. Личните данни се събират на основание изпълнение на законови задължения на Администратора и изпълнение на договори от Администратора.
 2. Личните данни, които се обработват с цел изпълнение на законово изискване към Администратора – адресна регистрация на гостите се съхраняват до изтичане на законовия срок за тяхното съхранение.
 3. Личните данни, които се обработват с цел резервация и настаняване, се съхраняват в срок до изтичане на давностните срокове за отправяне на претенции от и към Администратора.
 4. Администраторът не предоставя личните данни на Клиента на трети лица по никаква причина, освен за изпълнение на задължения, свързани със законодателството на Република България.
 5. Администраторът не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.
 6. Клиентът има право да получи потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до данните и следната информация:

– целите на обработването;

– съответните категории лични данни, които се обработват;

– получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни;

– предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

– правото на потребителя да изиска от Администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да направи възражение срещу обработването; правото на жалба до Комисията за защита на личните данни; когато личните данни не са събрани от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;

– при положение, че субектът подлежи на профилиране – правото по чл. 15, пар.1, б. з от Регламент 2016/679;

 1. Администраторът предоставя копие от личните данни, които са в процес на обработване безплатно. Допълнителни копия се правят срещу такса, която покрива административните разходи.
 2. Клиентът има право да поиска от Администратора:

– коригиране и изтриване на личните данни, при условията на чл. 16 от Регламент 2016/679;

– изтриване на личните данни („право да бъде забравен”) при условията на чл. 17 от Регламент 2016/679;

– ограничаването на обработването на личните данни при условията на чл. 18 от Регламент 2016/679;

 1. Администраторът съобщава за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване на обработване на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия. Администраторът информира Клиента относно тези получатели само ако същият е поискал това.
 2. Клиентът има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Администратора, на когото личните данни са предоставени, при условията на чл. 20 от Регламент 2016/679.
 3. Правата си Клиентът може да упражни чрез отправено искане до Администратора (писмено или по електронен път) в което следва да посочи конкретното си искане, като индивидуализира в достатъчна степен искането си и данните, за които то се отнася. Искането следва да бъде подписано и изпратено на посочените адреси на Администратора.
 4. 15.Администраторът не носи отговорност за вреди, причинени от предоставени ѝ от клиенти неверни или непълни данни.
 5. Ако клиентът счита, че са нарушени правата му по Регламент 2016/679 или по Закона за защита на личните данни, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – София-град.
 6. При ползване на уебсайта се събират бисквитки, запазващи информация за настройките на достъпност на сайта и сесиини бисквитки. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org.
 7. За целите на настоящите правила:

18.1. Администратор – „Пирин Сенс” ООД, ЕИК 206911001, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. ул. Зора № 14, ет. 1, ап. 2

18.2. Клиент – физическо лице, което е осъществило резервация или е гост на апартамент, собственост на „Пирин сенс“ ООД.